غذاهای حاوی "مخفی" محصولات لبنی

بسیاری از محصولات غذایی که ظاهرا بدون لبنیات هستند، در واقع حاوی نوعی از لبنیات هستند، چه در کازئین، لاکتبالومین، آب پنیر یا سایر مشتقات لبنی. این لیست به شما کمک می کند تا از بعضی از مواد غذایی که از نظر مواد غذایی فراتر از محصولات لبنی استفاده می کنید استفاده کنید.